ندا افشار, مادر سحر قریشی به حمایت از دخترش پرداخته و عکس و متن زیر را منتشر کرده است.
وی سکوت دخترش پس از این حجم از انتقادات را به علت مهربان بودنش بیان کرده است!
مادر سحر قریشی نوشت:
*****
هزارن فریاد پشتِ سکوتِ آدمهای مهربان هست
سکوتشان را ب پای بی عیب بودنِ خود نگذارید
یاد بگیرید که با مهربانان مهربان باشید
#سحرقریشی #مهربان#سکوت
نقاشی منتشر شده توسط مادر سحر قریشی: