شوق لبخند برلبان چهار بیمار نیازمند عضو

اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به چهار بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

شوق لبخند برلبان چهار بیمار نیازمند عضو مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: رضا پورویسی که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی و در بیمارستان فوق تخصصی دکتر غرضی اصفهان بستری شده بود با رضایت خانواده نوع دوستش به مرکزآموزشی درمانی الزهرا منتقل و اعضای این جوان برداشته شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: کلیه ها وکبد این جوان مرگ مغزی در این مرکز و مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) به سه  بیمار نیازمند عضو  پیوند شد.

وی گفت: همچنین مجاری صفراوی این جوان مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) به بیمار نیازمند عضو پیوند شد.