بازگشت به زندگی سه بیمار نیازمند عضو در اصفهان

اهدای عضو جوان جرقویه ای،به بیماران نیازمند عضو جانی دوباره بخشید.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت:با رضایت خانواده مرحوم شکر الله فاتحی پیکانی اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی به نیازمندان عضو اهدا شد.
مریم خلیفه سلطانی افزود: دو کلیه و کبد این جوان ۲۶ساله در بیمارستان الزهرا(س) و خورشید اصفهان به سه بیمار نیازمند، پیوند شد.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@