مردم برای رفتن به لاین مخالف در متروی کرج به تهران دست به اقدام عجیبی زدند.

برخی مسافران در متروی کرج به تهران از محل عبور قطار اقدام به رفتن به لاین مخالف کردند.