حنیف عمران‌زاده در استوری اینستاگرام شیطنت‌هایی را علیه پرسپولیسی‌ها انجام داد.
حنیف عمران‌زاده در استوری اینستاگرامش شیطنت‌هایی را انجام داد و نوشت: حتی پتوهای ما هم دو ستاره دارد چه برسد به پیراهن که اگر بگویم ریا می‌شود!