اعضای یک بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند عضو، اهدا شد.

مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین گفت: اعضای مجتبی مویدی جوان ۲۲ساله ایی که هفدهماهدا عضو مهر بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش،  به بیماران نیازمند اهدا شد.
ادهمی افزود: پیکر این جوان برای جداسازی اعضا به بیمارستان امام خمینی منتقل شده است.
یکشنبه بیست و سوم مهر هم اعضای بدن یک مرد ۵۳ساله، که بر اثر فشارخون بالا و تشنج دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش اهدا شد.
از ابتدای امسال تاکنون ۶نفر در استان دچار مرگ مغزی شده اند که اعضای ۵نفر از آنها با رضایت خانواده هایشان به بیماران نیازمند اهدا شده است.
پارسال هم از ۷ بیمار مرگ مغزی استان اعضای ۶ نفرشان به بیماران در انتظار پیوند عضو اهدا شد.
در کشور ۲۸هزار نفر بیمار نیازمند پیوند عضو وجود دارد.