شب گذشته یک شی نورانی و عجیب در برخی از شهرهای جنوب کشور رؤیت شد.