یک شرکت خودروسازی آلمانی لیموزینی ساخته که طول آن افزایش می یابد و همه تجهیزات داخل آن به وسیله یک اپلیکیشن موبایل کنترل می شود.

شرکت آلمانی Klassen لیموزینی ساخته که طول آن افزوده می شود. این لیموزین براساس ون V-Class شرکت مرسدس بنز ساخته شده است. لیموزین مذکور دارای یک تلویزیون بزرگ و گاوصندوقی برای نگهداری وجه نقد است.