شراره کرمی راد به عنوان رئیس محیط زیست در شهرستان عباس آباد منصوب شد.

به گزارش خرداد شراره کرمی راد پیش از این کارشناس محیط زیست تنکابن بود. این برای نخستین بار است که یک زن در مازندران رئیس محیط زیست شهرستان می شود.