در پی عزیمت هفته گذشته عراقچی به بانک مرکزی ، معاون اجرایی جدید سازمان بورس معرفی شد.
  در پی دعوت رئیس کل بانک مرکزی از سیداحمد عراقچی و استعفای هفته گذشته وی از معاونت اجرایی سازمان بورس ، معاون جدید نهاد ناظر مشخص شد.

به این ترتیب با حکم شاپور محمدی، سعید فلاح پور جانشین عراقچی و معاون جدید سازمان بورس شد.

وی که قبل از حضور مرداد سال گذشته به عنوان عضو هیات مدیره سازمان بورس، دارای سابقه ایی چون عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر ریسک بانک اقتصاد نوین بود، از سال گذشته ریاست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان را به عهده داشت.