فردی ظهر شنبه محدوده میدان فردوسی تهران اقدام به خودکشی داشت که با حضور ماموران آتش نشانی نافرجام ماند.
خودکشی نافرجام در میدان فردوسی
خودکشی نافرجام در میدان فردوسی
خودکشی نافرجام در میدان فردوسی
خودکشی نافرجام در میدان فردوسی