دوره رئیس جمهور منتخب تعداد آرا رقیب اصلی تعداد آرا
اول سید ابوالحسن بنی صدر ۱۰۷۵۳۷۵۲ سید احمد مدنی ۲۲۴۲۳۲۷
دوم محمدعلی رجایی ۱۲۷۷۰۰۵۰ عباس شیبانی ۶۵۸۴۹۸
سوم سید علی خامنه‌ای ۱۵۹۰۵۹۸۷ علی اکبر پرورش ۳۳۸۲۹۴
چهارم سید علی خامنه‌ای ۱۲۲۰۵۰۱۲ سید محمود کاشانی ۱۴۰۲۹۵۳
پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۵۰۵۲۸ عباس شیبانی ۶۳۵۱۶۵
ششم اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۵۶۶۴۹۹ احمد توکلی ۴۰۲۶۷۸۹
هفتم سید محمد خاتمی ۲۰۰۷۸۱۷۸ علی اکبر ناطق نوری ۷۲۴۲۸۵۹
هشتم سید محمد خاتمی ۲۱۶۵۴۳۲۰ احمد توکلی ۴۶۳۶۳۷۲
نهم محمود احمدی نژاد ۱۷۲۸۴۷۸۲ اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۰۴۶۷۰۱
دهم محمود احمدی نژاد ۲۴۵۹۲۷۹۳ میرحسین موسوی ۱۳۳۳۸۱۲۱
یازدهم حسن روحانی ۱۸۶۱۳۳۲۹ محمدباقر قالیباف ۶۰۷۷۲۹۲
دوازدهم حسن روحانی ۲۳۵۴۹۶۱۶ سید ابراهیم رئیسی ۱۵۷۸۶۴۴۹