انتصاب «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی شهرتهران
طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش شهرتهران صورت گرفت:
انتصاب «عبدالرسول کریمی» به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی شهرتهران
 طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی ؛ عبدالرسول کریمی به عنوان معاون پرورشی وفرهنگی شهرتهران منصوب شد.

در قسمتی ازاین حکم آمده است ؛ نظر به مراتب تعهد ، تقوا،شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در امرتعلیم و تربیت ، به موجب این حکم به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی شهرتهران منصوب می شوید.