*کلیه امتحانات مورخه ۹۵/۱۰/۲۰، روز شنبه ۹۵/۱۱/۲ در همان ساعات
*کلیه امتحانات مورخه ۹۵/۱۰/۲۱، روز یکشنبه ۹۵/۱۱/۳ در همان ساعات
* کلیه امتحانات مورخه ۹۵/۱۰/۲۲، روز دوشنبه ۹۵/۱۱/۴ در همان ساعات برگزار می گردد.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه