عزاداری مردم در مقابل بیمارستان محل فوت هاشمی رفسنجانی :
عزا عزاست امروز؛ روز عزاست امروز
جمهوری اسلامی صاحب عزاست امروز..