به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در حکمی ، سرپرست گمرک استان قزوین و همچنین سرپرست دفتر نظارت بر ترانزیت را منصوب کرد.

علیرضا صدریخواه شیخ‌آبادی با حفظ پست سازمانی به سرپرستی دفتر نظارت بر ترانزیت منصوب شده است.
وی پیش از این مدیرکل گمرک استان قزوین بود.سرپرستی گمرک استان قزوین هم به رضا نیکروشت محول شده است.