سایت لیوانکو در نظر دارد که مطالب شما را بخواند و آنرا به گوش مسئولین برساند لذا هر اتفاق خبری که در وزارتخانه/ سازمان/ موسسه/ شرکت/ یا محیط کوچکتر کاری شما می افتاد را برای ما ثبت کنید تا در اولین فرصت نمایش داده شود و از بازنشستگان شریف هم انتظار داریم نقطه نظرات ارشادی خود را در جهت بهبود سازمان خود درج نمایند . درج نام اصلی شما اجباری نیست ولی از نوشتن نام تشکر و قدردانی می کنیم و تمام مطالب و حتی نام شما در هر زمینه ای محرمانه تلقی میگردد. با تشکر – ادمین سایت لیوانکو