در تاریخ ۲۹ر۰۷ر۱۳۹۵ آقای ( ر ) کارمند شعبه چایپاره استان آذربایجانغربی مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال از حساب شعبه برداشت و به حساب سایر بانکها منتقل و موفق میشود مبلغ ۶۰ میلیارد ریال آنرا به ارز تبدیل و به کشور ترکیه متواری گردد بنا بر گزارشهای دریافتی  ۳۵۰ میلیارد ریال باقیمانده با هوشیاری نیروهای نظارتی و امنیتی در سایر بانکها مسدود و از خارج شدن آن جلوگیری شد.

لازم به یادآوری است مشابه اینگونه سوءاستفاده مالی در سال گذشته در یکی از باجه های وزارت نفت در بانک ملت مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال توسط رئیس باجه برداشت و سپس به کشور ترکیه متواری گردید.